Herstelplan

Organisatie

Herstelplan

Organisatie

Het Herstelplan 2020-2022 dient in de tijd uitgezet te worden, waarbij duidelijk wordt wanneer een bepaalde maatregel of project van start gaat en hoe die uitgevoerd wordt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De matrix van alle maatregelen wordt separaat gemaakt en zal dienen als monitoringsinstrument. In dit hoofdstuk wordt verkorte tijdlijn gegeven van de belangrijkste maatregelen. In dit hoofdstuk wordt verder aangegeven wie hoe de implementatie zal plaatsvinden, hoe de communicatie zal geschieden met de stakeholders en de samenleving. Verder hoe de financiering van het plan zal plaatsvinden.

 

Uitvoering
De regering is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Herstelplan en deze verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan een speciale Onderraad van de Raad van Ministers dan wel de regeringsraad. Deze Onderraad voor de Uitvoering van het HP komt wekelijks bijeen om voor een goede voortgang te zorgen en waar nodig besluiten te nemen.

Implementatie Unit
De Onderraad wordt bijgestaan door een Implementatie Unit HP, welke door de Onderraad wordt samengesteld. Daarin zitten tenminste de directeur van het Planbureau en een vertegenwoordiger van de Centrale Bank. De Implementatie Unit komt tenminste wekelijks bijeen, rapporteert aan de Onderraad, en bereid besluiten voor de Onderraad voor. De voorzitter van de Implementatie Unit HP zit aan bij de vergaderingen van de Onderraad, zodat de communicatie- en rapportagelijnen kort gehouden worden. De Implementatie Unit HP heeft een bureau om de noodzakelijke technische en administratieve taken te doen. Zoveel als mogelijk zullen bestaande instituten, afdelingen en diensten van de overheid worden ingezet, waardoor die meteen versterkt worden.

Monitoringsgroep
Naast de Implementatie Unit HP wordt er een Monitoringgroep voor het Herstelplan gevormd. Deze Monitoringgroep bestaat uit personen die gerekruteerd zijn uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de Civil Society en de publieke sector. Ter optimalisering van de communicatie en informatie worden de vergaderingen bijgewoond door de directeur van het Planbureau of -bij verhindering- een ander lid van de Implementatie Unit HP. De Monitoringgroep komt tenminste eens per kwartaal bijeen en volgt de uitvoering van het Herstelplan en kan adviezen daarover uitbrengen aan de Onderraad.

In Jamaica heet de Monitoringgroep de Economic Programme Oversight Committee (EPOC) en bestaat uit 11 leden. www.epocjamaica.com

Werkgroepen
Voor elk van de maatregelen en projecten worden verantwoordelijke personen c.q. werkgroepen aangewezen, welke ervoor zorg moeten dragen dat de betreffende maatregel/project goed wordt voorbereid, de nodige besluiten worden genomen en de implementatie begint. Daarna worden de maatregelen verder gemonitord door de verantwoordelijke personen of werkgroepen. De verantwoordelijke personen/ werkgroepen rapporteren tweewekelijks aan de Implementatie Unit HP.

Tenminste eens per kwartaal komt de Onderraad bijeen met de Regeringsraad om over de voortgang te rapporteren.

De voortgang van het HP wordt vastgesteld aan de hand van een aantal indicatoren die de Implementatie Unit HP opmaakt en tenminste maandelijks bijhoudt en wordt gebruikt ter bijsturing van het HP. De Monitoringsgroep monitort op basis van de indicatoren ook de voortgang en brengt daarover advies uit.

Begin met zoeken