Wij gaan BTW wel invoeren.

De Covid-19 pandemie heeft de werkzaamheden weliswaar bemoeilijkt, maar de Belastingdienst heeft zeker niet stilgezeten. Directeur Ismael Kalaykhan laat weten dat de dienst in de afgelopen maanden hard aan het werk is geweest.

 

Hij somt op: “De wet omzetbelasting hebben we in februari gewijzigd, de solidariteitsheffing hebben we uitgevoerd, de douanewet is zo goed als afgerond en we zijn bezig een nieuwe wet te maken met algemene bepalingen over hoe we omgaan met onze belastingplicht. Wat zijn rechten en plichten van de belastingbetaler? En omgekeerd, wat zijn plichten en bevoegdheden van de Belastingdienst?” Kalaykhan zegt dat er daarnaast nog wat andere wijzigingen in de maak zijn. Zo wordt de wet loonbelasting integraal bekeken.

 

Waar de fiscus ook naar kijkt, is de belasting over de toegevoegde waarde. BTW is één van de belastingmaatregelen die opgenomen zijn in het Herstelplan. Het is de bedoeling dat deze maatregel volgend jaar in place is om uitgevoerd te worden. Kalaykhan: “Er zijn in het verleden meerdere pogingen geweest om BTW in te voeren, maar wij hebben gezegd dat wij het wel gaan doen. Het invoeren van BTW is immers ook in het IMF-traject meegenomen en staat in het Herstelplan.”

 

Momenteel is Suriname de enige lidstaat van de Caricom zonder BTW-heffing. Kalaykhan is blij dat de discussie over het invoeren van een nieuw belastingsysteem op gang komt. In het parlement zijn onlangs bij de begrotingsbehandelingen vragen daarover gesteld en voorstellen gedaan. “Het is goed dat mensen ook vanuit andere invalshoeken ernaar kijken.”

 

De Belastingdienst wil ook de werkzaamheden zoveel mogelijk digitaliseren. De dienst moet zoveel mogelijk over datamateriaal kunnen beschikken om het werk zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. Kalaykhan: “We willen een datadriven organisatie zijn. Zo kunnen we zoveel mogelijk inkomsten halen uit belastingen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de houtsector, zouden we met data niet alleen de illegale houtsmokkelaars, maar ook de hele organisatie daarachter kunnen aanpakken.”

De Belastingdienst wil mensen zoveel mogelijk ontmoedigen belastingen te ontduiken. Vandaar dat er binnenkort een inkeerregeling komt. “Als je iets hebt gedaan wat je niet mocht doen of iets niet hebt gedaan wat je moest doen en we komen erachter, dan geven we je achteraf alsnog de gelegenheid het recht te trekken of, met andere woorden, tot inkeer te komen.”

 

KADER

Wat is BTW?

BTW is een indirecte belasting of een verbruiksbelasting die de Surinaamse overheid voornemens is te heffen op de verkoop van goederen/producten en diensten. De belasting zal worden geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de BTW betaald door de consument.

Het is een indirecte belasting, omdat ze achteraf wordt afgedragen aan de overheid. De Belastingdienst treedt niet rechtstreeks in contact met de belastingplichtige en legt geen belastingaanslag op. Bijvoorbeeld: als u een laptop koopt, dan betaalt u eerst BTW bij de kassa van uw elektronicazaak en die draagt het in beginsel periodiek over aan de Belastingdienst of verrekent het met de te overdragen BTW over een bepaalde periode.

Begin met zoeken